TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä
Vantaan Metalli Oy (Y-tunnus 0679968-5)
Lampputie 1
00740 Helsinki
09-346 3625
posti@vantaanmetalli.fi

Yhteyshenkilö
Arto Uitto
Lampputie 1
00740 Helsinki
0400-455 017
posti@vantaanmetalli.fi

Rekisterien nimet
Laskutusrekisteri
Henkilöstörekisteri

Henkilötietojen käsittelijä joille henkilötietoa siirretään

Henkilöstörekisterin ja laskutusrekisterin tietoja ei siirretä kolmansille osapuolille pois lukien Vantaan Metalli Oy:n käyttämälle tilitoimistolle ja kirjanpitäjälle sekä laskutukseen tai palkanmaksuun liittyville pankeille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin laskutuksen, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden tai työsuhteen hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.

Rekisterissä käsiteltäviä osto-, myynti- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja saatetaan käyttää myös markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi ja rekisteröityä kiinnostavaksi.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin se on tarpeen asiakkuuden tai työsuhteen hoitamiseksi sekä lisäksi niin kauan, kuin laissa on erikseen säädetty tietojen säilytyksestä kirjanpidossa ja työsuhteessa. Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä ovat Rekisterinpitäjän laskuttamia asiakkaita ja työntekijöitä sekä markkinointiluvan antaneita. Laskutusrekisterissä voidaan käsitellä yrityksen nimeä, Y-tunnusta ja yhteystietoja sekä laskutukseen liittyviä tietoja, mahdollisen yhteyshenkilön etu- ja sukunimeä sekä hänen mahdollisia yhteystietojaan. Henkilöstörekisterissä käsitellään työntekijän nimeä, henkilötunnusta, yhteystietoja ja tilinumeroa sekä lakisääteisiä tietoja kuten veronumeroa. Markkinointiluvan antaneen osalta käsitellään hänen itsensä antamia tietoja kuten nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite tai syntymäaika.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön itsensä ilmoittamat tiedot, palkanlaskennan ja laskutuksen tietokannat.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet sekä luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja hänen nimeämänsä työntekijät sekä palveluntuottajayritykset.

Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

• pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen siltä osin, kun se ei ole ristiriidassa lain tai yrityksen edun kanssa.

• tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.

• niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

• tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.